WYDŁUŻENIE AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ MIESZKAŃCÓW PODLASIA ORAZ WZROST WYKRYWALNOŚCI RAKA JELITA GRUBEGO POPRZEZ ZWIĘKSZENIE LICZBY OSÓB OBJĘTYCH BADANIAMI KOLONOSKOPOWYMI

 

W dniu 11.02.2018 roku została podpisana umowa na dofinansowanie projektu pt. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi” numer RPO.02.05.00-20-0011/17, przy dofinansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa (RPOWP 2014-2020).

Wartość projektu/koszty kwalifikowalne to 2 485 667,50 zł, z czego wartość dofinansowania 2 349 141,99zł.

Lider projektu – Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp.z o.o.,

Partnerzy:

-  Białostockie Centrum onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie

- Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem. Na poziomie Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem kwota dofinansowania wynosi 727 535,87 zł.

Celem głównym projektu jest zmniejszenie śmiertelności mieszkańców województwa podlaskiego z powodu raka jelita grubego, poprzez zwiększenie o 3000 w latach 2017-2019 liczby osób wykonujących badania profilaktyczne, umożliwiające odpowiednio wczesne wykrycie choroby.

Projekt będzie realizowany w partnerstwie z dwoma podmiotami w celu zwiększenia efektywności programu badań przesiewowych jelita grubego. Cele projektu wpisują się w założone do osiągnięcia w Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 cele programu tj.: Cel strategiczny „Jakość życia”, cel operacyjny 3.3. Poprawa stanu zdrowia społeczeństwa oraz bezpieczeństwa publicznego. Zgodnie z zapisami w/w punktów strategii uwaga powinna koncentrować się na chorobach cywilizacyjnych oraz mających największy wpływ na aktywność zawodową i ich profilaktyce, wczesnej diagnostyce oraz leczeniu. Dlatego też poza wskazanym Partnerstwem realizacja projektu polegać będzie na wspólnych działaniach instytucji publicznych odpowiedzialnych za świadczenia zdrowotne, co przyczyni się do powstania w regionie schematu współpracy różnych jednostek w celu realizacji wspólnych założeń.

Projekt realizowany przez Szpital Powiatowy w Zambrowie i Partnerów obejmuje:

- bezpłatne szkolenia z zakresu profilaktyki raka jelita grubego

- możliwość wykonania badania w znieczuleniu ogólnym

- bezpłatny preparat do przygotowania do badania

- opiekę w przypadku osób niesamodzielnych lub ich opiekunów oraz - bezpłatny transport na żądanie pacjenta

Okres realizacji projektu: luty 2018 – styczeń 2020