Historia Szpitala

Początki szpitalnictwa na terenie obecnego powiatu wysokomazowieckiego sięgają XVI wieku , kiedy to przy kościele założono przytułek dla ubogich, który pełnił funkcję szpitala. Podstawę materialną jego funkcjonowania stanowił łan gruntu nadany przez króla Zygmunta Augusta w 1554 roku .
       Po zakończeniu pierwszej wojny światowej koszary carskie zlokalizowane w Wysokiem Mazowieckiem przy ulicy Jagiellońskiej zostały przekształcone w szpital. Był to szpital ogólny, bez wyraźnego podziału na oddziały. Obowiązki dyrektora pełnił lekarz chirurg - Eugeniusz Czerniawski, który jednocześnie zajmował się leczeniem wszystkich przypadków chorobowych oraz wykonywał zabiegi chirurgiczne. Oprócz dr Czerniawskiego w szpitalu pracowało jeszcze 2 lekarzy tj. Januszewicz Bolesław, który był lekarzem położnikiem i Jerzy Jędżejczyk, który pracował jako ordynator oddziału wewnętrznego. W szpitalu tym na dzień 31 grudnia 1952 roku zatrudnionych było 45 osób. Imienny wykaz tych osób stanowi załącznik nr 1, który uwzględnia kwalifikacje, staż pracy i zajmowane stanowiska. Wice dyrektorem szpitala był Zdzisław Przybylski, który prowadził jednocześnie budowę nowego obiektu szpitalnego położonego przy ul. Szpitalnej 5. Dzięki staraniom dr E. Czerniawskiego w październiku 1953 roku oddano do użytku nowy, dobrze wyposażony jak na owe czasy obiekt szpitalny z 230 łóżkami i 4 podstawowymi oddziałami:
   1 - wewnętrznym ,
   2 - dziecięcym ,
   3 - chirurgicznym,
   4 - położniczo-ginekologicznym .

Był to jeden z najnowocześniejszych szpitali powiatowych w województwie białostockim, który znajdował się na liście Ministerstwa Obrony Narodowej.

       Szpital Powiatowy w Wysokiem Mazowieckiem nazwano imieniem Władysława Biegańskiego. Dobre warunki lokalowe i wyposażenie w nowoczesny jak na owe czasy sprzęt przyciągnęły wielu wspaniałych specjalistów. Pracę podjął między innymi Karol Mazurkiewicz wspaniały chirurg, który na wiele lat związał się z tym szpitalem.
       Pierwszym dyrektorem szpitala powiatowego
im. Władysława Biegańskiego w Wysokiem Mazowieckiem został
lek. Eugeniusz Czerniawski
, który pełnił swoją funkcje od 15 maja 1947r do 31 grudnia 1958 roku.W tym czasie przygotowano teren pod ogród warzywny oraz zasadzono sad. W 1956r przy szpitalu utworzono gospodarstwo pomocnicze, obejmujące ogród o powierzchni 11,05 ha, inwentarz martwy (budynki, magazyny) i inwentarz żywy (trzoda chlewna i konie robocze ). Zatrudniony został ogrodnik, który zajmował się uprawą warzyw.
       W 1958r na terenie powiatu wysokomazowieckiego wybuchła epidemia Haine-Medine i wówczas szpital powiatowy im. W Biegańskiego przekształcono w szpital zakaźny. Zaczęli pracować lekarze pediatrzy dojeżdżający z Białegostoku tj . dr Zalewski , Skorochocki i wielu innych .
Od 1 stycznia 1959 roku obowiązki dyrektora objęła lek. med. Zofia Dębska (pediatra), która pracowała na tym stanowisku do 28 lutego 1961 roku. W czasie dyrektury Pani dr Dębskiej wybudowano piwnice do przechowywania warzyw i owoców.
       W okresie od 1 marca 1961 roku do 28 lutego 1965r.dyrektorem szpitala był lek. med Maciej Ciekawy Cepryński, który w okresie od 1 października 1960 roku do 30 czerwca 1966r był ordynatorem oddziału dziecięcego .
       Od 1 marca 1965r ponownie dyrektorem szpitala zostaje lek. Eugeniusz Czerniawski, który sprawuje tę funkcję do końca lutego 1971 roku. W 1971r. oddano do użytku 2 nowo wybudowane budynki szpitalne. Jeden z nich przeznaczono na magazyn Rezerw Terenowych, zaś drugi przeznaczono na prosektorium.
       Szpital Powiatowy w Wysokiem Mazowieckiem pismem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 3 października 1970 roku dotyczącym ramowych wytycznych w sprawie integracji opieki zdrowotnej został wytypowany do utworzenia eksperymentalnego Zespołu Opieki Zdrowotnej (Uchwała Rady Ministrów Nr 118 z dnia 11 czerwca 1971r w sprawie eksperymentalnego powołania na wybranych obszarach zespołów opieki zdrowotnej). Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wysokiem Mazowieckiem dnia 9 lutego 1971r podjeło Uchwałę Nr 42/281/71 w sprawie powołania Zespołu Opieki Zdrowotnej (uchwała stanowi załącznik Nr 2).
W skład Zespołu Opieki Zdrowotnej weszły następujące jednostki organizacyjne służby zdrowia :
   - szpital powiatowy ,
   - powiatowa przychodnia obwodowa (wraz z ośrodkami zdrowia z powiatu
     wysokomazowieckiego, gminne: Szepietowo, Klukowo, Sokoły, Kulesze,
     Kobylin Borzymy, Czyżew, Łopienie Jeże),
   - wiejskie: Rosochate Kościelne, Dąbrowa Wielka, Wyszonki Kościelne,
     Jabłonka Kościelna, Jabłoń Kościelna, (Ruś Stara)
   - powiatowa stacja pogotowia ratunkowego,
   - powiatowa kolumna transportu sanitarnego

Zespół rozpoczął działalność statutową 1 marca 1971roku. Podporządkowany został bezpośrednio Wydziałowi Zdrowia i Opieki Społecznej Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wysokiem Mazowieckiem. Dyrektorem nowopowstałego Zespołu został z dniem 1 marca 1971r lek. med. Edward Szczytkowski. Zarządzenie wewnętrzne z dnia 3 marca 1971 Dyrektora Zespołu stanowiące załącznik Nr 4 przedstawia organizację komórek działalności zarządzająco - administracyjnych. Dr E Szczytkowski pracował na tym stanowiskun do 31 grudnia 1974 roku. (W okresie od 1 lipca 1966r do 31 grudnia 1974 był ordynatorem oddziału dziecięcego, a w okresie od 15 października 1968 r do 28 lutego 1971r był kierownikiem Wydziału Zdrowia .
       Z dniem 1 stycznia 1975r Dyrektorem Zespołu został lek. med. Zdzisław Wojtkowski (ordynator oddziału gruźlicy i chorób płuc). W czasie kadencji dr Wojtkowskiego w związku z nowym podziałem administracyjnym kraju i utworzeniem województwa łomżyńskiego z dniem 1 czerwca 1975 roku teren działania ZOZ poszerzył się o nowe placówki tj. szpital rejonowy w Ciechanowcu wraz z przychodnią oraz gminnym ośrodkiem zdrowia w Perlejewie i wiejskimi w Pobikrach i Jeńkach .
Z dniem 1 października 1975r w struktury ZOZ zostały włączone 4 ośrodki zdrowia tj. 3 gminne : Zaręby Kościelne, Nur, Boguty i 1 wiejski w Szulborzu Kotach .
Dnia 27 lutego 1976r żłobek dzielnicowy Nr1 w Wysokiem Mazowieckiem
reprezentowany przez kierownika żłobka Janinę Czerniawską i główną księgową Irenę Korycką został przekazany dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wysokiem Mazowieckiem (Dz. U. Nr 15 z dnia 17.07.75). 22 lipca 1977r Zespół Opieki Zdrowotnej oddał dla mieszkańców Gminy Kulesze Kościelne nowy ośrodek zdrowia . W 1979 r do struktury ZOZ włączono Dom Pomocy Społecznej w Kozarzach, posiadający 18 miejsc dla pensjonariuszy. Dyrektorem został Czesław Walczuk (pracował na tym stanowisku od 18 czerwca 1979 r do 31 marca 1985 roku). Zespół Opieki Zdrowotnej świadczył usługi zdrowotne dla 85 tysięcy ludności. Pan dr Zdzisław Wojtkowski stanowisko dyrektora sprawował do 31 sierpnia 1981 roku. Zastępcą dyrektora d/s lecznictwa był dr Czesław Urbanek. Od 1 września 1981 roku do 15 grudnia 1984r obowiązki dyrektora pełnił lekarz Jan Dąbrowski. Był on jednocześnie kierownikiem Działu Pomocy Doraźnej i Przyjęć. W tym czasie zastępcą d/ s lecznictwa był dr n. med. Janusz Ludwik Malinowski, a d /s ekonomicznych Czesław Łobacz .
W 1982r dzięki staraniom dyrektora ZOZ Jana Dąbrowskiego utworzono i oddano nowy 3 łóżkowy Oddział Intensywnej Opieki Medycznej zlokalizowany na II piętrze szpitala, w sąsiedztwie bloku operacyjnego.
W okresie od 11 listopada 1982 r do 15 grudnia 1984 dr Jan. Dąbrowski był kierownikiem Działu Intensywnej Opieki Medycznej . Oddano do użytku nowe ośrodki zdrowia.
W okresie od 16 grudnia 1984r do 30 września 1987r dyrektorem ZOZ była Jadwiga Mioduszewska (zastępca ordynatora oddziału dziecięcego). Zastępcą d/s lecznictwa lek. Włodzimierz Kruszewski, d/s ekonomicznych Czesław Łobacz, a od 1 października 1985r powołano zastępce dyrektora d/s inwestycyjnych Marka Skarżyńskiego .Za czasów dyrektury dr J Mioduszewskiej rozpoczęto remont kapitalny szpitala. Wyremontowano jedno skrzydło budynku głównego szpitala, obejmujące oddziały: dawnej gruźlicy i chorób płuc , dziecięcy i urazowo-ortopedyczny.
Rozpoczęto budowę budynków mieszkalnych i hotelu dla pielęgniarek przy ulicy Szpitalnej 5.

Przeniesiono w 1985r przychodnię miejską z budynku szpitalnego do bloku SM przy ulicy Jagiellońskiej. Umieszczono tutaj gabinety : lekarski, zabiegowy, fizykoterapii, okulistyczny i 3 stomatologiczne.
Oddano do użytku nowe Gminne Ośrodki Zdrowia w :Bogutach Piankach , Czyżewie i Zarębach Kościelnych.
Od 1 marca 1988r dyrektorem ZOZ został dr n. med Janusz Malinowski, który na tym stanowisku pracował do 30 kwietnia 1991 roku . Zastępcą d/s lecznictwa był lek. Włodzimierz Kruszewski, a d/s ekonomicznych mgr inż. Janusz Jarmuszewski.
Z dniem 1 stycznia 1991 roku w myśl artykułu 11 ustawy z 17 maja 1990 r o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej żłobek dzielnicowy w Wysokiem Mazowieckiem przekazano dla Urzędu Miasta i Gminy w Wysokiem Mazowieckiem wraz z pracownikami. W tym czasie podjęto próby usprzętowienia szpitala. Pozyskano pierwszy aparat ultrasonograficzny W 1991 r Wydział Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Łomży ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora ZOZ w Wysokiem Mazowieckiem .
Po rozstrzygnięciu konkursu od dnia 1 maja 1991 roku dyrektorem został Czesław Chorąży (chirurg) . Pracował na tym stanowisku do 15 września 1996 roku . W tym czasie oddano do użytku budynek administracyjny oraz dwa budynki mieszkalne. Wybudowano też przy szpitalu parking . Dla pracowników ZOZ utworzono zakładowy gabinet stomatologiczny, w którym pracowała lek. stom. Joanna Czajkowska . Zastępcą d/s lecznictwa był Marek Bachórzewski, a d/s ekonomicznych Janusz Jarmuszewski, a od 1 kwietnia 1993 r Stanisław Bielski.
W grudniu 1992r przeniesiono przychodnię podmiejską z budynku szpitala i przychodnię miejską z budynku Spółdzielni Mieszkaniowej z ulicy Jagiellońskiej do budynku po byłym żłobku dzielnicowym przy ul. Armii Krajowej 2 .
       Dnia 16 września 1996 roku w Wydziale Zdrowia UW w Łomży rozstrzygnięto konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wysokiem Mazowieckiem Dyrektorem został mgr inż. Stanisław Bielski. Zastępcą d/s lecznictwa z dniem 7 marca 1997 roku lek. Marek Bachórzewski.
1 czerwca 1997 roku uruchomiono Biuro Rejestru Usług Medycznych. Kierownikiem biura została Teresa Fajfer. System RUM pozwalał na dokładną kontrolę nad wydawanymi środkami publicznymi oraz stanowił merytoryczną podstawę do rozliczeń pomiędzy dysponentami środków budżetowych a wykonawcą świadczeń zdrowotnych.
23 września 1997 roku Zespół Opieki Zdrowotnej został przekształcony w Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Był to pierwszy publiczny zakład na terenie województwa łomżyńskiego, który zyskał samodzielność i osobowość prawną. Usamodzielniony zakład zaczął pozyskiwać środki finansowe z dotacji budżetowych przyznawanych przez organ, który go utworzył (wojewoda łomżyński). Dotacje budżetowe przyznawane były na realizację zadań wynikających z programów
zdrowotnych, inwestycje itp. Samodzielny zakład sam mógł decydować o podziale zysku .
Znowelizowana w 1997r. ustawa o zakładach opieki zdrowotnej stworzyła podstawy do restrukturyzacji systemu opieki zdrowotnej w dostosowywaniu się do wprowadzania systemu ubezpieczeń zdrowotnych. Przygotowując zakład do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej, korzystając z różnych źródeł finansowania w ramach własnych wykonano wiele prac remontowych typu :
modernizacja izby przyjęć, remont i modernizacja pomieszczeń dla potrzeb szkoły rodzenia i porodów rodzinnych, remont i modernizacja pomieszczeń dla laboratorium mikrobiologicznego, remonty ośrodków zdrowia, itp. W okresie tym nastąpiła znaczna poprawa w zakresie doposażenia placówek SPZOZ w sprzęt i aparaturę medyczną typu: aparat rtg z ramieniem, aparat do znieczulenia, defibrylator, pompa infuzyjna, pulsoksymetr z zasilaczem, gastroskop, laparoskop, kolposkop, kardiomonitor, zestaw do prób wysiłkowych, respirator, stół operacyjny, zestaw do przeszczepu wiązadeł, montownice do implantów, łóżko rehabilitacyjne, wanna do masażu wodnego i wiele innego sprzętu .Wiedząc, iż docelowo rynek świadczeń zdrowotnych finansowany będzie przede wszystkim z ubezpieczeń i tworzyć go będą w lecznictwie ambulatoryjnym podmioty prywatne dysponując wykształconą kadrą lekarsko - pielęgniarską w podstawowej opiece zdrowotnej rozpoczęto po szerokiej konsultacji z zainteresowanymi grupami zawodowymi procedurę uruchamiania kontraktów .
Pierwsze kontrakty na świadczenie usług zostały zawarte z dniem 1 stycznia 1997 r. z 5 lekarzami rodzinnymi, 1 stomatologiem i 16 lekarzami na dyżury zakładowe.
W 1998 r w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej zawarto umowy kontraktowe na dostarczanie następujących rodzajów świadczeń :   - stomatologia - 7 ,
   - świadczenia lekarza rodzinnego - 8 ,
   - świadczenia pielęgniarki środowiskowej - 3 ,
   - protetyki - 4 ,
   - świadczenia usług zdrowotnych na dyżury zakładowe - 16 ,
W 1998 roku Rada Społeczna SPZOZ podjęła uchwałę w sprawie likwidacji niżej wymienionych komórek, które generowały wysokie koszty. Są to :
   -  pralnia ,
   -  dwa laboratoria analityczne, które znajdowały się w ośrodkach zdrowia.
Wykonywanie usług pralniczych zlecono podmiotowi prywatnemu, zaś w ośrodkach gdzie mieściły się zlikwidowane laboratoria zorganizowano punkt pobierania materiału do badań i transport (2 razy w tygodniu) do laboratorium centralnego. W okresie przygotowawczym do funkcjonowania opieki zdrowotnej w systemie gospodarki wolnorynkowej i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska utworzono przy oddziale położniczym Szkołę Rodzenia i wprowadzono porody rodzinne.
     Wojewoda łomżyński Zarządzeniem Nr 62/98 z dnia 28 lipca 1998 roku dokonał podziału SPZOZ na dwa odrębne samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej tj. Szpital Ogólny i Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Wyodrębnione zakłady rozpoczną swoją działalność statutową z dniem 1 stycznia 1999 roku. W związku z ustawą z dnia 24 lipca 1998r o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa (Dz. U. Nr96, poz. 603 z 1998 r) i ustawą z dnia 13 października 1998 r - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Nr 133 poz. 872 z 1998 roku powstał powiat wysokomazowiecki należący do województwa podlaskiego, który stał się dla Szpitala organem założycielskim. Wejście z dniem 1 stycznia 1999 roku ustawy o powszechnym ubezpieczeniu
zdrowotnym i powstaniu mechanizmów rynkowych po stronie świadczeniodawców wymusiło podejmowanie działań restrukturyzacyjnych idących w kierunku minimalizacji kosztów przy jednoczesnym dbaniu o poprawę dostępności i jakości świadczeń medycznych. Rozpoczął się długotrwały proces restrukturyzacji w szpitalu.
       Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem od dnia 1 stycznia 1999 roku świadczy usługi dla 62 000 mieszkańców powiatu, z tego 15 000 zamieszkuje teren miejski, a 47 000 zamieszkuje tereny wiejskie. Pierwszym krokiem w kierunku restrukturyzacji była likwidacja w 1999 roku jednego z dwóch oddziałów położniczo- ginekologicznych (8 łóżkowego) w powiecie wysokomazowieckim, który generował wysokie koszty.
W 1999 roku wprowadzone zostały kontrakty na świadczenie usług na wszystkie dyżury zakładowe oraz świadczenia ambulatoryjne z zakresu medycyny pracy, okulistyki, laryngologii, zdrowia psychicznego.
W 2000 roku opracowano program restrukturyzacji Szpitala, którego głównym celem było obniżenie kosztów funkcjonowania placówki. Zmniejszeniu uległo zatrudnienie. Programem restrukturyzacyjnym
została objęta struktura łóżek szpitalnych. Wielkość bazy łóżkowej dostosowywana jest do potrzeb rynku.
       1 sierpnia 2000 roku uruchomiono laboratorium mikrobiologiczne. Kierownikiem został mgr Wiesław Olendzki. 31 grudnia 2000 r rozpoczął funkcjonowanie 15 łóżkowy Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy.
W związku z likwidacją Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z dniem 1 stycznia 2001r Szpital Ogólny przejął zadania :
z zakresu poradni dziecięcej na terenie Miasta Wysokie Mazowieckie, w zakresie poradni dla kobiet w Ciechanowcu, Sokołach, Czyżewie, Kuleszach Kościelnych, z zakresu medycyny szkolnej na terenie miasta i gminy Wysokie Mazowieckie i gminy Sokoły oraz z zakresu stomatologii w rejonie działania Rosochate Kościelne i Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem. Szpital przejął też zadania z zakresu POZ na terenie gminy Klukowo z wyłączeniem zadań z medycyny szkolnej.
Z dniem 1 stycznia 2001r Szpital przejął 20 pracowników do realizacji przejętych zadań. Od dnia 1 stycznia 2002 r zadania z zakresu stomatologii zostały przejęte przez nowopowstałe podmioty, a zadania z medycyny szkolnej przez podmioty już istniejące na rynku świadczeń medycznych. Z dniem 31 maja 2001 r. zawieszono działalność poradni dla kobiet w Kuleszach Kościelnych.        Z dniem 1 stycznia 2002 r rozpoczął funkcjonowanie Szpitalny Oddział Ratunkowy jako jedna z jednostek systemu ratownictwa medycznego. Oddział ten spełnia wszelkie wymagania organizacyjno - strukturalne określone przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej w Rozporządzeniu z dnia 27 lutego 1998 roku. Szpitalny Oddział Ratunkowy składa się z następujących obszarów :
   -  segregacji medycznej i przyjęć
   -  resuscytacji
   -  krótkiej intensywnej terapii
   -  zabiegowy
   -  obserwacyjny
   -  konsultacyjny
   -  administracyjno - socjalny .
Wyposażony jest w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny. Posiada 2 stanowiska znieczulenia, spełniające wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.
       W 2002 roku Szpital wziął udział w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali "Rzeczpospolitej", w którym zajął 83 pozycję. Uzyskał również wysokie lokaty w kraju
   - VI miejsce w operacjach żołądka,
   - VII w operacjach jelita grubego.
   - Oddział chirurgii ogólnej zajął pierwsze miejsce w województwie podlaskiem .
       Z dniem 31 grudnia 2003r przekazano podstawową opiekę zdrowotną realizowaną na bazie ośrodka zdrowia w Klukowie i w Wyszonkach Kościelnych Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej "POZ" w Wysokiem Mazowieckiem. Szpital realizuje zadania z podstawowej opieki zdrowotnej na bazie poradni dziecięcej. Z dniem 1 stycznia 2004 r nastąpiła zmiana struktury łóżek szpitalnych polegająca na zmniejszeniu ilości łóżek położniczo- ginekologicznych z 35 do 25. W tym też roku zakupiono następujący sprzęt medyczny :
   -  respirator domowy (dla SOR)
   -  spirometr (dla oddziału pulmonologicznego)
   -  aparat kriochirurgiczny (dla oddziału położniczo-ginekologicznego)
   -  kleszczyki artroskopowe (dla oddziału urazowo-ortopedycznego) .
Z dniem 10 maja 2004r zlikwidowano kuchnię w Szpitalu w Ciechanowcu.
Posiłki dostarczane są ze Szpitala w Wysokiem Mazowieckiem .
       W lipcu 2004 r. Szpital Ogólny wziął udział w Ogólnopolskim Rankingu Szpitali 2004, ogłoszonym przez wydawcę dziennika "Rzeczpospolita" i Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie. Główny nacisk położony został na zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta i ocenę infrastruktury szpitala.

W przyjętej koncepcji nawiązano do wdrażanych w krajach Unii Europejskiej, systemów opartych na połączeniu sprawnego zarządzania z bezpieczeństwem i zapobieganiem zdarzeniom niepożądanym. Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem jako jedyny ze szpitali powiatowych z województwa podlaskiego znalazł się w pierwszej setce, zajmując 76 miejsce.    Z dniem 1 stycznia 2007 r. Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem zakończył działalność z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizowanej na bazie poradni dziecięcej.

           Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem w 2006 roku podjął decyzję o wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmującego :

 • System Zarządzania Jakością wg . ISO 9001
 • System Zarządzania Środowiskowego wg . ISO 14001 .

         Z dniem 1 października 2006 roku Zarządzeniem Dyrektora został powołany Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania mgr Teresa Tenderenda i rozpoczęły się prace przygotowawcze do wdrożenia systemu, obejmujące między innymi :

 • ocenę dotychczas funkcjonującego systemu organizacji pracy i świadczonych usług,
 • przeszkolenie zatrudnionego personelu z wymagań norm,
 • przygotowanie dokumentacji ZSZ,
 • przeszkolenie audytorów wewnętrznych .

       Dnia 27 września 2007 roku został wdrożony Zintegrowanego System Zarządzania, oparty na zasadach podejścia procesowego i obejmujący zakresem usługi medyczne realizowane przez wszystkie komórki organizacyjne Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem i w Ciechanowcu.

Przez cały okres funkcjonowania systemu   w Szpitalu przeprowadzane są audyty wewnętrzne oraz przeglądy zarządzania, które dostarczają Najwyższemu Kierownictwu wiedzy o stanie sytemu w organizacji, stopniu spełnienia wymagań norm i   skuteczności procesów. Stwierdzone podczas audytów niezgodności, spostrzeżenia, uwagi pozwalają na podejmowanie trafnych decyzji oraz umożliwiają poprawę efektywności zachodzących procesów.

         W kwietniu 2009 roku Szpital   poddał się audytowi certyfikacyjnemu     i uzyskał certyfikat zgodności z normą ISO 9001 : 2008, ISO 14001 : 2004, który potwierdza profesjonalizm realizowanych w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem procesów pozwalających w pełni sprostać potrzebom i oczekiwaniom naszych Pacjentów.

     Było ono możliwe dzięki ogromnemu zaangażowaniu   i wysiłkowi całego personelu Szpitala.

   Uroczyste   wręczenie certyfikatu odbyło się 27 maja 2009 roku na uroczystej   sesji Rady Powiatu Wysokomazowieckiego z okazji XX - lecia samorządu powiatowego. Biuro ceryfikacji Polski Rejestr Statków S.A w Gdańsku reprezentowała audytor Pani Katarzyna Radziszewska .

Na podstawie Decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/11-00 z dnia 8 listopada 2011r Zarządu Województwa Podlaskiego Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem przystąpił wraz z 37 innymi partnerami do realizacji projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/11   pn.   „Podlaski   System   Informacyjny   e-Zdrowie".

Projekt współfinansowany jest   w 85 % z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego (RPOWP) na lata 2007-2013 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Głównym celem projektu jest :

 1. poprawa dostępności usług medycznych w regionie poprzez wprowadzenie nowych technologii  do jednostek ochrony zdrowia,
 2. przygotowanie szpitala do eliminacji dokumentu papierowego w archiwizacji i przetwarzania dokumentacji medycznej w ramach zakładów uczestniczących w projekcie,
 3. zapewnienie całkowicie elektronicznego przetwarzania dokumentacji medycznej w procesie leczenia pacjenta,
 4. uruchomienie e-usług dla pacjentów.
 5. wdrożenie nowoczesnych technik zarządzania jednostkami ochrony zdrowia.

W kwietniu 2012 r. po 3 latach od uzyskania certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania w zakresie usług medycznych, Szpital poddał się audytowi recertyfikacyjnemu. Przeprowadzony został przez zespół audytorów z Biura Certyfikacji PRS z siedzibą w Gdańsku.

Audyt potwierdził zgodność funkcjonującego w Szpitalu od 2009 roku Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami norm ISO 9001 : 2008 i 14001 : 2004 i Szpital otrzymał certyfikat na kolejne trzy lata. Poświadcza on profesjonalizm udzielanych świadczeń zdrowotnych, pozwalających w pełni sprostać potrzebom i oczekiwaniom naszych Pacjentów.

 

Dnia 27.10.2012 r. Szpital został przyjęty w poczet członków Polskiej Federacji Szpitali. Polska Federacja Szpitali jest organizacją pracodawców sektora szpitalnego i jest pełnoprawnym członkiem Europejskiej Federacji Szpitali HOME Główne jej zadania to między innymi:

 • reprezentowanie interesów szpitali na krajowym i międzynarodowym rynku ochrony zdrowia,
 • wpływanie na kształt polityki zdrowotnej Polski oraz Unii Europejskiej,
 • wspieranie szpitali oraz menadżerów w działaniach na rzecz ochrony zdrowia pacjentów oraz zapewnienia jak najlepszych warunków pracy dla personelu.

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem , jako jedyny podmiot leczniczy z województwa podlaskiego znalazł się wśród 4342 przedsiębiorstw, które zakwalifikowały się do XIII edycji Gazel Biznesu.

O tytuł Gazeli Biznesu 2012 mogły ubiegać się firmy spełniające następujące kryteria:

a)           rozpoczęły działalność przed 2009 rokiem i prowadzą ją nieprzerwalnie do dziś,

b)           w roku 2009 przychody ze sprzedaży mieściły się w przedziale pomiędzy 3 - 200 mln zł,

c)           w latach 2009 - 2011 z roku na rok odnotowywały wzrost sprzedaży,

d)           w latach 2009 - 2011 ani razu nie odnotowały straty,

e)           umożliwiły analizę swoich wyników finansowych ( publikując je w Monitorze Polskim B albo przekazując dane do Coface Poland lub udostępniając je poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego).

Fakt zakwalifikowania się jest powodem do zadowolenia i dumy. Potwierdza profesjonalizm zarządzania i gospodarowania finansami publicznymi.