Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Ciechanowcu

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy
Plac Księdza Kluka 4

18-230 Ciechanowiec
tel. (86) 277-10-29; 500-753-603; 500-753-642

e-mail: zol_ciechanowiec@poczta.idsl.pl

Kierownik - mgr pielęgniarstwa Bożena Dybowska - specjalista opieki długoterminowej

Lekarz zakładu - lek. med. Agnieszka Jamiołkowska - specjalista chorób wewnętrznych

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy jest zakładem stacjonarnym, w którym prowadzi sie opiekę całodobową, obejmującą świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów nie wymagających leczenia szpitalnego. Ponadto pacjenci objęci są opieką psychologa, logopedy oraz terapeuty zajęciowego. Celem nadrzędnym Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego jest przygotowanie pacjenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i pielęgnacji w warunkach domowych.

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie skierowania do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego (skierowanie wystawione przez lekarza POZ lub lekarza prowadzacego ze szpitala);
 • Wywiad pielęgniarski i zaświadczenie lekarskie;
 • Skierowanie do Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego;
 • Ocena pacjenta wg skali Bartel
 • Oświadczenie pacjenta, że wyraża zgodę na pobyt w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym;
 • W przypadku pacjentów żywionych drogą dojelitową - karta kwalifikacyjna do żywienia dojelitowego;
 • Dokument potwierdzający tożsamość - do wgladu;
 • Aktualna decyzja organu emerytalno-rentowego, decyzja o przyznaniu stałego zasiłku lub renty socjalnej.


Wniosek wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć do Kierownika Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego w Ciechanowcu. Wzory dokumentów znajdują się poniżej w zakładce "Pliki do pobrania".

Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego nie może być przyjęty pacjent z chorobą psychiczną i w terminalnej fazie choroby nowotworowej. Osoba przebywająca w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym ponosi koszty wyżywienia i zakwaterowania. Opłata ta nie może być wyższa niż 70% miesięcznego dochodu w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej.


Zakres świadczeń w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym obejmuje:

 • świadczenia lekarskie;
 • świadczenia pielęgniarskie;
 • świadczenia psychologa;
 • logopedy;
 • fizjoterapeuty zgodnie z zaleceniem lekarza;
 • terapeuty zajęciowego;
 • kontynuację leczenia farmakologicznego;
 • wykonanie niezbędnych badań diagnostycznych zleconych przez lekarza;
 • zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych zleconych przez lekarza;
 • ustalenie i stosowanie diety;
 • przygotowanie pacjenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki i samopielęgnacji w warunkach domowych;
 • zapewnienie zleconego transportu;
 • edukację i poradnictwo zdrowotne;
 • zabezpieczenie w środki pomocnicze i wyroby medyczne.