Budowa i doposażenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z doposażeniem Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz OAiIT i utworzenie Poradni Chirurgii Ręki w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem

 

 

 Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem  -  na podstawie zawartej w dniu 07-07-2021 roku  z Wojewodą Podlaskim   Umowy nr  UDA-RPPD.08.04.01-20-0092/21-00 - realizuje   projekt  pn. :         „ Budowa i doposażenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z doposażeniem  Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz OAiIT i utworzenie Poradni Chirurgii Ręki w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem ”  w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ,

Oś Priorytetowa VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej

Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna

Poddziałanie 8.4.1  Infrastruktura ochrony zdrowia

 Termin realizacji projektu  : 07-07-2021r do 31-12-2022 roku

Całkowita wartość Projektu wynosi : 8 437 041,39 Pln

Wydatki kwalifikowalne : 7 734 087,01 Pln

Dofinansowanie UE (85%) – 6 573 973,92 Pln

Wkład własny Szpitala: 1 160 113,09 Pln , w tym wydatki niekwalifikowalne :702 954,38 Pln

Przedmiot i cel projektu :

Przedmiotem Projektu jest utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z doposażeniem  Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej oraz OAiIT i utworzenie Poradni Chirurgii Ręki w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem. W wyniku realizacji Projektu powstanie również Poradnia Chirurgii Ręki  jako element kompleksowej opieki koordynowanej . Projekt składa się z 4 zadań :

  1. Utworzenie i wyposażenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego,
  2. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Pracowni RTG wraz z wyposażeniem ,
  3. Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej ,
  4. Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału  Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Grupę docelową Projektu stanowią mieszkańcy województwa podlaskiego , a w szczególności powiatu wysokomazowieckiego . W wyniku realizacji  inwestycji wsparciem zostaną objęte osoby dorosłe , na rzecz których będą świadczone usługi zdrowotne w obszarze chorób układu oddechowego oraz  układu kostno-stawowo-mięśniowego