Deklaracja dostępności serwisu www_so_st_wysmaz

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www_so_st_wysmaz zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www_so_st_wysmaz.

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-16

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-07-22

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2020-09-10.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Porowski, adres poczty elektronicznej bhp@szpitalwysmaz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 864775501. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

Adres organu odwoławczego: ul. Szpitalna 5 18-200 Wysokie Mazowieckie

Adres e-mail organu odwoławczego: sekretariat@szpitalwysmaz.pl

Telefon organu odwoławczego: 864775501

Dostępność architektoniczna

1. Przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma-korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa - windy),

2. instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń - rampy podjazdowe, windy, drzwi automatycznie otwierane.

3. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami mozliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób - oznaczenia dróg ewakuacyjnych, komunikaty dźwiękowe, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

4. Zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny - tablice informacyjne.

Udogodnienia

Siedziba:

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem

  • ul. Szpitalna 5, (18-200)

 

Lokalizacje:

  • Szpital Ogólny, ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  • Zakład Opiekuńczo Leczniczy , Plac Ks. Krzysztofa Kluka 4, 18-230 Ciechanowiec
  • Pracownia Fizjoterapii Czyżew, ul. Polna 5A, 18-220 Czyżew

W/w lokalizacje spełniają minimalne wymagania zgodnie z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020 poz.1062).