Deklaracja dostępności serwisu Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem.

Data publikacji strony internetowej: 2016-03-16

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Informacja o treściach niedostępnych:

Na stronie internetowej znajdują się zdjęcia, które wymagają dodania bądź uściślenia opisów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2024-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Machnowski, adres poczty elektronicznej sekretariat@szpitalwysmaz.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 864775501. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego:

Dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

Adres organu odwoławczego:

ul. Szpitalna 5 18-200 Wysokie Mazowieckie

Adres e-mail organu odwoławczego: sekretariat@szpitalwysmaz.pl

Telefon organu odwoławczego: 864775501

Dostępność architektoniczna

Siedziba:

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem - ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie

Lokalizacje:

1. Szpital Ogólny, ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowiecki

2. Zakład Opiekuńczo Leczniczy, Plac Ks. Krzysztofa Kluka 4, 18-230 Ciechanowiec

3. Oddział Rehabilitacyjny w Krzyżewie, Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej w Krzyżewie, Krzyżewo 32, 18-218 Sokoły

4. Pracownia Fizjoterapii w Czyżewie, ul. Polna 5A, 18-220 Czyżew

5. Pracownia Fizjoterapii w Ciechanowcu, ul. 11 Listopada 5a, 18-230 Ciechanowiec

Udogodnienia

Dostępność architektoniczna – Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem ul. Szpitalna 5:

Szpital jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo:
– wejście główne do Szpitala wyposażone zostało dodatkowo w poręcze,
– wejście od strony Centralnej Rejestracji możliwe jest bezpośrednio z poziomu gruntu,
– wejście do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego możliwe jest bezpośrednio z poziomu gruntu,
– wejście do Poradni możliwe jest bezpośrednio z poziomu gruntu,
– wejście do budynku C możliwe jest bezpośrednio z poziomu gruntu i zostało wyposażone dodatkowo w poręcze.

W budynkach Szpitala rozmieszczone są cztery windy umożliwiające dotarcie na wybrane piętro:
– pierwsza winda znajduje się przy Centralnej Rejestracji na poziomie 0, na wprost wejścia i posiada udogodnienie dla osób niewidzących w postaci głośnika, przez który dostarczana jest informacja na jakim poziomie winda się zatrzymała,
– druga winda znajduje się przy SOR na poziomie 0 i usytuowana jest w łączniku miedzy SOR a budynkiem głównym,
– trzecia i czwarta na poziomie -1, zlokalizowane na prawo od wejścia do Poradni Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, naprzeciwko Pracowni Rehabilitacji Leczniczej oraz Ośrodka Dziennej Rehabilitacji.

Toalety przystosowane są do korzystania przez osoby niepełnosprawne:
– przy wejściu głównym – poziom 0, na holu za Kaplicą Szpitalną,
– we wszystkich oddziałach szpitalnych.

W Izbie Przyjęć dostępne są dyżurne wózki inwalidzkie do użytku przez osoby niepełnosprawne.

 Na terenie Szpitala wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych:
– parking przy wejściu głównym – 1 miejsce,
– parking przy SOR – 3 miejsca.

Dostępność architektoniczna – Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Ciechanowcu pl. Ks. Kluka 4:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo:
– posiada podjazd o łagodnym kącie nachylenia,
– wejście główne do ZOL-u  wyposażone dodatkowo w poręcze.

W budynku ZOL-u znajduje się winda umożliwiająca dotarcie na wybrane piętro: poziom 0, na prawo od wejścia.

Toalety przystosowane są do korzystania przez osoby niepełnosprawne: na korytarzu każdego piętra budynku.

 Na terenie ZOL-u wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych:
– parking przy wejściu – 2 miejsca.

Dostępność architektoniczna – Odział Rehabilitacyjny w Krzyżewie, Oddział Rehabilitacji Pulmonologicznej w Krzyżewie, Krzyżewo 32:

Oddziały Rehabilitacyjne są dostosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo:
– posiadają podjazdy o łagodnym kącie nachylenia przy każdym z czterech wejść,
– wejścia wyposażone dodatkowo w poręcze.

W budynku Oddziałów znajduje się winda umożliwiająca dotarcie na wybrane piętro: poziom 0, na lewo od wejścia, przed salami Oddziału Rehabilitacyjnego.

Toalety przystosowane są do korzystania przez osoby niepełnosprawne: na każdym piętrze korytarzy oraz przy każdej sali pacjentów.

Na terenie Oddziałów wyznaczone są miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych:
– parking przy wejściu – 2 miejsca.

Dostępność architektoniczna – Pracownia Fizjoterapii w Czyżewie ul. Polna 5A:

Pracownia jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo:
– posiada podjazd o łagodnym kącie nachylenia,
– wejścia wyposażone dodatkowo w poręcze.

W budynku znajduje się winda umożliwiająca dotarcie na wybrane piętro: poziom 0, na wprost od wejścia.
Toaleta jest przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Dostępność architektoniczna – Pracownia Fizjoterapii w Ciechanowcu ul. 11 Listopada 5a:

Pracownia jest dostosowana dla osób niepełnosprawnych ruchowo, posiada podjazd o łagodnym kącie nachylenia
– wejścia wyposażone dodatkowo w poręcze.

Toaleta jest przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Inne informacje i oświadczenia

Deklaracja dostępności została przygotowana w Generatorze Deklaracji Dostępności.