OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ W RODZAJU AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA W ZAKRESIE BADAŃ ENDOSKOPOWYCH PRZEWODU POKARMOWEGO - ANESTEZJOLOGIA

Wysokie Mazowieckie, 10.09.2018 r.

 Ogłoszenie

 Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem, partner projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”, o numerze WND-RPPD.02.05.00-20-0011/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa

DZIAŁANIE 2.5. Aktywne i zdrowe starzenie się

Ogłasza konkurs ofert nr 46/A/09/2018

na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie badań endoskopowych przewodu pokarmowego – anestezjologia, w ramach projektu pn. „Wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi”,

Umowa dotycząca przedmiotu konkursu ofert będzie obejmowała okres do dnia 31.12.2019 r. z możliwością przedłużenia na czas trwania umowy do dofinansowanie realizacji projektu.

Przedmiotem zamówienia jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna w zakresie badań endoskopowych przewodu pokarmowego – anestezjologia, w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem.

Materiały informacyjne o przedmiocie konkursu ofert wraz z załącznikami (w tym obowiązujący formularz oferty) Oferenci mogą pobrać ze strony internetowej szpitala www.szpitalwysmaz.pl lub odebrać w siedzibie Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie mazowieckie, w godzinach 8.00-15.00

Wypełniony formularz „Oferty” w formie pisemnej razem z wymaganymi dokumentami znajdujące się w zamkniętej kopercie opatrzonej nazwą i adresem Oferenta oraz napisem:

„Konkurs ofert - wydłużenie aktywności zawodowej mieszkańców Podlasia oraz wzrost wykrywalności raka jelita grubego poprzez zwiększenie liczby osób objętych badaniami kolonoskopowymi – nie otwierać przed 18.09.2018r. do godz. 12.00”

należy złożyć w siedzibie Udzielającego zamówienie do dnia  18.09.2018r. do  godz. 10.00 w sekretariacie – budynek administracyjny „C” I piętro

Oferent będzie związany ofertą przez okres 30 dni licząc od dnia jej złożenia.

Rozstrzygnięcie konkursu, nastąpi w siedzibie Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem (na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej) w terminie nie krótszym niż 3 dni od upływu terminu składania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminów składania ofert i rozstrzygnięcia konkursu, bez podania przyczyn.

  • 10 wrzesień 2018 13:12
  • Drukuj