Przebudowa i dostosowanie SOR wraz z lądowiskiem dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem

Przebudowa SOR i wybudowanie lądowiska

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem informuje, w ramach działania 9.1 Infrastruktura ratownictwa medycznego oś priorytetowa IX Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia 12.06.2017r zawarta została umowa o dofinansowanie na realizację projektu nr POIS.09.01.00-00-0122/16 pt „Przebudowa i dostosowanie SOR wraz z lądowiskiem dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem” na łączną kwotę dofinansowania: 5 886 610,55 PLN.

Całkowita wartość projektu: 5 894 515,55 PLN z czego maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 5 886 610,55 PLN.

Projekt jest kompleksowym rozwiązaniem pozwalającym na realizację celu, jakim jest zapewnienie obywatelom powiatu wysokomazowieckiego dostępu do profesjonalnej i natychmiastowej pomocy w ramach Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Realizacja polegać będzie na wykonaniu następujących działań:

1. Remont i wyposażenie części diagnostyczno-konsultacyjnej SOR-u zgodnie z załaczonym do wniosku o dofinansowanie wypisem z dokumentacji medycznej

2. Budowa lądowiska LPR wraz z wiatą i drogą dojazdową

3. Nabycie wyposażenia i sprzętu medycznego SOR

 

Celem ogólnym projektu jest:

- Poprawa strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia poprzez zwiększenie dostępności obywateli powiatu wysokomazowieckiego i przebywających na jego terenie innych obywateli kraju do wysokiej jakości świadczeń medycznych w ramach nowopowstałego SOR i lądowiska medycznego.

- Poprawa wyposażenia i funkcjonowania szpitalnych oddziałów ratunkowych i infrastruktury transportu medycznego poprzez remont SOR, budowę całodobowego lądowiska przy SOR oraz zakup wyposażenia dla SOR w Wysokiem Mazowieckiem

 

W wyniku jego realizacji osiągnięte zostaną poniższe cele bezpośrednie

- jest zwiększenie dostępności obywateli powiatu wysokomazowieckiego i przebywających na jego terenie innych obywateli kraju do wysokiej jakości świadczeń medycznych w ramach nowopowstałego SOR i lądowiska medycznego

- remont SOR, budowa całodobowego lądowiska przy SOR oraz zakup wyposażenia dla SOR w Wysokiem Mazowieckiem

- ograniczenie regionalnych dysproporcji w infrastrukturze zdrowotnej,

- podniesienie standardu wyposażenia, a tym samym poprawa standardu jakości usług medycznych,

- rozszerzenie świadczonych usług poprzez zakup dotychczas nieposiadanego sprzętu medycznego,

- zapewnienie szybkiej, profesjonalnej i kompleksowej opieki w sytuacjach zagrożenia życia, dla mieszkańców powiatu i innych potrzebujących

- zwiększenie liczby badań specjalistycznych wykonanych przy użyciu nowego sprzętu medycznego,

- zwiększenie liczby wykonanych operacji i/lub zabiegów w przebudowanych salach operacyjnych,

- zwiększenie liczby wykonanych operacji przy użyciu nowego sprzętu medycznego.

 

Ponadto informujemy, że Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, w trosce o przejrzystość realizacji Programu stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl.