OGŁOSZENIE O PRZETARGU PISEMNYM NIEOGRANICZONYM NA NAJEM POMIESZCZEŃ O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 80 M2, Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI POLEGAJĄCEJ NA WYDAWANIU POSIŁKÓW W SYSTEMIE CATERINGOWYM ORAZ SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, LUZEM I W OPAKOWANIACH JEDNOSTKOWYCH, WYMAGAJĄCYCH I NIEWYMAGAJĄCYCH PRZECHOWYWANIA W URZĄDZENIACH CHŁODNICZYCH ORAZ SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW HIGIENICZNYCH.

OGŁOSZENIE

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na najem pomieszczeń o łącznej powierzchni 80 m2, znajdujących się w budynku „A” Szpitala na poziomie wysokiego parteru przy kaplicy, z przeznaczeniem na prowadzenie działalności polegającej na wydawaniu posiłków w systemie cateringowym oraz sprzedaż artykułów spożywczych, luzem i w opakowaniach jednostkowych, wymagających i niewymagających przechowywania w urządzeniach chłodniczych oraz sprzedaż artykułów higienicznych.

Przedmiotem najmu są pomieszczenia o łącznej powierzchni 80 m2, w skład których wchodzą: bufet, zaplecze bufetu, magazyn bufetu, zmywalnia, poczekalnia, komunikacja, szatnia, łazienka.  

Najemca powinien technologię bufetu wraz z wyposażeniem dostosować do zakresu działalności i uzgodnić z właściwą Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną.

Oferty należy składać w terminie do dnia 19.10.2023 r. do godz. 14.00 w siedzibie Wynajmującego, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 5,  pokój 102 (sekretariat).

Ofertę przetargową należy sporządzić na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 i złożyć w kopercie zamkniętej w sposób uniemożliwiający jej otwarcie. Kopertę należy opisać w sposób następujący:

,,Oferta przetargowa na najem pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności polegającej na wydawaniu posiłków w systemie cateringowym oraz sprzedaż artykułów spożywczych, luzem i w opakowaniach jednostkowych, wymagających i niewymagających przechowywania w urządzeniach chłodniczych oraz sprzedaż artykułów higienicznych – nie otwierać przed 20.10.2023 r., godz. 10:00”, z podaniem adresu oferenta składającego ofertę.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 20.10.2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Wynajmującego, 18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. Szpitalna 5, pokój 220.

Wadium w wysokości 1000,00 zł należy wpłacić najpóźniej do dnia 19.10.2023 r. do godz. 14.00 przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy 15 8774 0000 0017 9894 2000 0050 z adnotacją : "Wadium na najem pomieszczeń o pow. 80 m2”.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent który wygrał przetarg uchyla się od zawarcia umowy.

Ogłaszający przetarg zastrzega sobie prawo do odstąpienia od ww. przetargu bez podania przyczyn oraz nie zatwierdzenia wniosku komisji przetargowej po rozstrzygnięciu przetargu.

Przetarg odbywa się w trybie postanowień Kodeksu Cywilnego.

  • 13 październik 2023 12:51
  • Drukuj