Prawa Pacjenta

 Załącznik nr.3 do Regulaminu Organizacyjnego

 

                               PRAWA PACJENTA
obowiązujące w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem

 

Prawa Pacjenta to podstawowe unormowanie prawne wynikające z ustawy zasadniczej - Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 , poz. 483) , określone w ustawach :

 

 • ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ( Dz. U 2016.1638 tj.z dnia 07.10.2016 ) ,
 • ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty

(Dz. U. 2017.125 tj. z dnia 19.01.2017) ,

 • ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej

(Dz. U. 2016.1251 tj.16.08.2016),

 • ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego

(Dz. U. 2016. 546 tj. z dnia 20.04.2016) ,

 • ustawie z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta

(Dz. U. 2016. 186 tj z dnia 16.02.2016) ,

 • ustawie z dnia 01 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek , tkanek i narządów ( Dz. U. 2015. 793tj. z dnia 12.06.2015) .

 

I. Podstawowe prawa pacjenta zapisane w art. 68 Konstytucji RP:

 

 • Prawo do ochrony zdrowia
 • Prawo do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych , na warunkach i w zakresie określonych w ustawie

 

Konstytucja RP nie gwarantuje bezpłatnego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej . Warunki udzielania , zasady i tryb finansowania świadczeń oraz zakres świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określa ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U. Nr 210 , poz. 2135 , z późniejszymi zmianami ) .  

 

II. Prawa pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej :

 

 • Prawo do natychmiastowego udzielenia pomocy w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia
 • Prawo do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej
 • Prawo do korzystania z rzetelnej, opartej na kryteriach medycznych , procedury ustalającej kolejność dostępu do świadczeń 
 • Prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby uprawnione do ich udzielania, w pomieszczeniach i przy zastosowaniu urządzeń odpowiadających określonym wymaganiom fachowym i sanitarnym 
 • Prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza , zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi lekarzowi metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania leczenia chorób , zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością
 • Prawo do uzyskania od lekarza pomocy lekarskiej w każdym przypadku , gdy zwłoka w jej udzieleniu mogłaby spowodować niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, oraz w innych przypadkach nie cierpiących zwłoki 
 • Prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę , położną , posiadającą prawo wykonywania zawodu , zgodnie z aktualną wiedzą medyczną , dostępnymi jej metodami i środkami, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz ze szczególną starannością
 • Prawo do udzielenia pomocy przez pielęgniarkę , położną , zgodnie z posiadanymi przez nią kwalifikacjami, w każdym przypadku niebezpieczeństwa utraty przez pacjenta życia lub poważnego uszczerbku na jego zdrowiu 
 • Prawo do zapewnienia środków farmaceutycznych i materiałów medycznych
 • Prawo do zapewnienia pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia
 • Prawo do opieki duszpasterskiej
 • Prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej sprawowanej przez osobę bliską lub inną osobę wskazaną przez pacjenta
 • Prawo do kontaktu osobistego, telefonicznego lub korespondencyjnego z osobami z zewnątrz 
 • Prawo do udzielenia pacjentowi niezbędnej pomocy i przewiezienia go do innego szpitala w sytuacji gdy, pomimo decyzji uprawnionego lekarza o potrzebie niezwłocznego przyjęcia do szpitala , pacjent nie może być przyjęty do szpitala 
 • Prawo do zapewnienia metod leczniczych właściwych nie tylko z uwagi na cele zdrowotne, ale także ze względu na interesy oraz inne jego dobro osobiste i dążenie do jego poprawy zdrowia w sposób najmniej dla pacjenta uciążliwy 

 

 1. Prawa pacjenta do informacji :

 

 • Prawo dostępu do informacji o Prawach Pacjenta , zagwarantowane przez Dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem
 • Prawo do informacji o swoim stanie zdrowia 
 • Prawo do wyrażenia żądania, iż pacjent nie chce być informowany przez lekarza o stanie swego zdrowia
 • Prawo do pełnych informacji o planowanych działaniach medycznych w celu wyrażenia zgody albo odmowy udzielenia określonych świadczeń zdrowotnych    
 • Prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o stanie swego zdrowia , proponowanych i możliwych metodach diagnostyczno – leczniczych , przewidywalnych skutkach ich zastosowania albo zaniechania , wynikach leczenia oraz rokowaniu 
 • Prawo do uzyskania od lekarza informacji o zmianie planu leczenia w trakcie wykonywania świadczenia ( badania , zabiegu operacyjnego, leczenia, diagnostyki ), w związku z wystąpieniem okoliczności stanowiących zagrożenie dla życia lub zdrowia pacjenta
 • Prawo domagania się od lekarza informacji o stanie swego zdrowia oraz rokowaniu , w przypadku gdy pacjent sądzi , że lekarz ogranicza mu informację z uwagi na jego dobro 
 • Prawo do dostatecznie wczesnego poinformowania przez lekarza o zamiarze odstąpienia od leczenia pacjenta i wskazania realnych możliwości uzyskania określonego świadczenia zdrowotnego u innego lekarza lub w innym zakładzie opieki zdrowotnej
 • Prawo do zachowania przez lekarza tajemnicy lekarskiej - tajemnicy informacji o stanie zdrowia pacjenta uzyskanych przez lekarza , w związku z wykonywanym przez niego zawodem 
 • Prawo wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez lekarza do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta 
 • Prawo do uzyskania od lekarza informacji o niekorzystnych dla pacjenta skutkach , w przypadku wyrażenia zgody na ujawnienie informacji dotyczących pacjenta , będących w posiadaniu lekarza 
 • Prawo do uzyskania od pielęgniarki i położnej informacji o stanie swego zdrowia , w zakresie związanym z opieką pielęgnacyjną sprawowaną przez pielęgniarkę lub położną
 • Prawo bezwzględnego zachowania w tajemnicy przez pielęgniarkę i położną informacji związanych z pacjentem , uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu 
 • Prawo wyrażania zgody lub odmowy na podawanie przez pielęgniarkę i położną do publicznej wiadomości danych umożliwiających identyfikację pacjenta
 • Prawo wskazania osób , którym lekarz może udzielać informacji o stanie zdrowia pacjenta
 • Prawo dostępu do dokumentacji medycznej oraz wskazania osoby , której dokumentacja pacjenta może być udostępniana 
 • Prawo do wskazania osoby lub instytucji , którą szpital jest zobowiązany powiadomić w razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie jego życia , albo w razie śmierci pacjenta
 • Prawo do poinformowania o zamiarze użycia wobec pacjenta przymusu bezpośredniego - dopuszczenie zastosowania tego środka wobec pacjenta musi wynikać z ustawy
 • Prawo do informacji o zamiarze przeprowadzenia badania psychiatrycznego bez zgody pacjenta wraz z uzasadnieniem takiej decyzji - badanie w warunkach braku zgody pacjenta może być przeprowadzone , gdy zachowanie pacjenta wskazuje na zagrożenie życia , zdrowia pacjenta lub innych osób albo pacjent nie jest zdolny do zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych

 

 1. Prawa pacjenta do poszanowania godności osobistej :

 

 • Prawo do poszanowania intymności i godności osobistej pacjenta w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego 
 • Prawo do zapewnienia ochrony danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej
 • Prawo do wyrażania zgody albo odmowy na obecność przy udzielaniu świadczenia zdrowotnego osób innych niż personel medyczny , niezbędny ze względu na rodzaj świadczenia
 • Prawo do umierania w spokoju i godności
 1. Prawa pacjenta do wyrażenia świadomej i swobodnej zgody na leczenie :

 

 • Prawo do nie wyrażenia zgody na udzielenie określonego świadczenia zdrowotnego . Zgoda pacjenta jest warunkiem koniecznym na udzielenie świadczenia zdrowotnego
 • Prawo wyrażenia zgody lub odmowy jej wyrażenia na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych , po uzyskaniu odpowiedniej informacji  
 • Prawo do wyrażenia zgody albo odmowy na umieszczenie w szpitalu 
 • Prawo do wyrażenia zgody albo odmowy na wykonanie zabiegu operacyjnego , na zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki , stwarzających dla pacjenta podwyższone ryzyko
 • Prawo wnioskowania do lekarza o zasięgnięcie opinii innego lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego , w przypadku wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych
 • Prawo do wypisania się ze szpitala na własne żądanie i uzyskania od lekarza informacji o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu 
 • Prawo do wyrażenia zgody lub odmowy na leczenie w szpitalu psychiatrycznym , z wyłączeniem sytuacji , gdy przepisy ustawy dopuszczają przyjęcie do szpitala psychiatrycznego bez zgody pacjent
 • Prawo cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na leczenie w szpitalu psychiatrycznym 

 

 1. Prawa pacjenta związane z eksperymentem medycznym :

 

 • Prawo do wyrażenia pisemnej zgody na udział w eksperymencie medycznym i jej cofnięcia w każdym stadium eksperymentu
 • Prawo do wyrażenia zgody lub odmowy na udział w eksperymencie medycznym po przekazaniu przez lekarza pełnej informacji dla pacjenta o : celach eksperymentu , sposobach przeprowadzenia eksperymentu , warunkach przeprowadzenia eksperymentu , spodziewanych korzyściach leczniczych lub poznawczych , ryzyku związanym z przeprowadzanym eksperymentem , prawie odstąpienia od udziału w eksperymencie w każdym jego stadium 
 • Prawo do poinformowania przez lekarza o niebezpieczeństwie dla zdrowia i życia jakie może spowodować natychmiastowe przerwanie eksperymentu 

 

 

 1. Prawa pacjenta wiązane z pobieraniem i przeszczepianiem komórek , tkanek i narządów   :

 

 • Prawo wyrażenia i cofnięcia w każdym czasie sprzeciwu na pobranie po śmierci pacjenta komórek , tkanek i narządów
 • Prawo dobrowolnego wyrażenia przed lekarzem zgody na pobranie od pacjenta za życia komórek , tkanek lub narządów w celu ich przeszczepienia określonemu biorcy , jeżeli pacjent ma pełną zdolność do czynności prawnych
 • Prawo ochrony danych osobowych dotyczących dawcy i biorcy przeszczepu i objęcia ich tajemnicą 
 • Prawo pacjenta biorcy do umieszczenia na liście osób oczekujących na przeszczepienie komórek , tkanek i narządów oraz prawo do kwalifikacji do przeszczepienia na podstawie kryteriów medycznych

 

 1. Ograniczenie praw pacjenta :

 

 • Ograniczenie prawa do swobodnego wychodzenia poza obszar oddziału , w którym pacjent jest leczony , bez powiadomienia i uzyskania zgody pielęgniarki ( położnej ) dyżurnej
 • Ograniczenie prawa do wychodzenia poza obszar oddziału, w którym pacjent jest leczony, w czasie obchodu Ordynatorskiego, wyznaczonego badania lekarskiego lub zabiegu , pory posiłków , bez uzyskania zgody Ordynatora Oddziału , lekarza jego zastępującego lub lekarza dyżurnego
 • Bezwzględne ograniczenie prawa do spożywania alkoholu na terenie szpitala, nawet w najmniejszych ilościach bez względu na zawartość alkoholu  
 • Bezwzględny zakaz palenia papierosów na terenie szpitala
 • Ograniczenie prawa do swobodnego postępowania zabronionego przez lekarza leczącego, ordynatora lub pielęgniarkę ( położną ) w zakresie sprawowanej opieki pielęgnacyjnej
 • Ograniczenie prawa do swobodnego wygłaszania opinii o personelu szpitalnym , pacjentach i innych osobach przebywających w szpitalu w sposób uwłaczający ich dobre imię, w formie niegodnej zachowań ludzkich
 • Ograniczenia prawa do swobodnego korzystania z mienia znajdującego się w szpitalu niezgodnego z jego przeznaczeniem i w sposób dewastujący je
 • Ograniczenie prawa do dowolnej liczby osób odwiedzających i swobodnego sposobu ich zachowywania się , będących przyczyną w sposób istotny wpływającą na pogorszenie się stanu zdrowia i samopoczucia innych pacjentów przebywających w oddziale szpitalnym

 

Ograniczenie praw pacjenta zawartych w niniejszej Karcie Praw Pacjenta obowiązującej w Szpitalu Ogólnym Wysokiem Mazowieckiem, w stopniu uzależnionym od zaistniałych okoliczności, może nastąpić w sytuacjach :

 

 • zagrożenia epidemiologicznego
 • wpływu na warunki pobytu w szpitalu innych pacjentów
 • przewidzianych w przepisach prawa, o których jest mowa na wstępie oraz innych aktach prawnych

 

IX. Informacje w zakresie Pełnomocnika ds. Praw Pacjenta

 

 • Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem jest mgr Anna Wądołkowska, telefon ( 86) 47 75 533),                                             godziny przyjęć w dni powszednie tygodnia 1000 - 1100 , w budynku A szpitala,                 w pokoju numer 0.00.23 ( wejście do POZ).
 • Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, 01- 171Warszawa , ul. Młynarska 46,

infolinia: 0-800-190-590, Sekretariat: tel.(22) 532-82-50, fax.(22) 532 -82-30

e-mail: sekretariat@bpp.gov.pl, www.bpp.gov.pl

 

 

 

 

Wysokie Mazowieckie : 01.10.2019r