Odwiedziny, informacja o stanie zdrowia - zasady

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 35/2023

 

REGULAMIN ODWIEDZIN CHORYCH

W SZPITALU OGÓLNYM W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM ORAZ  W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO LECZNICZYM W CIECHANOWCU

 

 1. Odwiedziny pacjentów przebywających w Szpitalu mogą odbywać się codziennie przez całą dobę. Sugerowane godziny odwiedzin od 13:00 do 19:00 w dni powszechne, w soboty, niedziele i święta. Odwiedziny w pozostałych godzinach prosimy konsultować z lekarzem lub pielęgniarką/ położną oddziałową, pielęgniarką/położną dyżurną.
 2. Wyjątek stanowi:
 • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, gdzie sugerowane godziny odwiedzin ze względu na specyfikę Oddziału to: 11:00-12:00 i 17:00-18:00. W szczególnych sytuacjach możliwe jest wejście rodziny poza sugerowanymi godzinami za zgodą i wiedzą lekarza pełniącego dyżur w Oddziale;
 • Zakład Opiekuńczo Leczniczy w Ciechanowcu, gdzie sugerowane godziny odwiedzin ze względu na specyfikę Zakładu to: 11:00-13:00 i 17:00-19:00. W szczególnych sytuacjach możliwe jest wejście rodziny poza sugerowanymi godzinami za zgodą i wiedzą lekarza pełniącego dyżur w Zakładzie.
 1. Osoby odwiedzające proszone są o pozostawianie wierzchniego ubrania w szatni Szpitala.
 2. Odwiedziny nie mogą zakłócać procesu leczenia oraz pielęgnacji pacjentów.
 3. Z uwagi na poszanowanie prawa do intymności wszystkich pacjentów, prosimy o ograniczenie liczby osób odwiedzających (do maksymalnie 2 osób jednocześnie) oraz – jeżeli to możliwe – ograniczenie czasu trwania odwiedzin.
 4. Odwiedziny mogą być również ograniczone czasowo lub wstrzymane ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną. Jednak taką decyzję może podjąć wyłącznie Dyrektor Szpitala lub jego Zastępca w formie pisemnej, z uzasadnieniem podjętej decyzji oraz przewidywanym czasem trwania ograniczeń.
 5. Osoby niepełnoletnie mogą odwiedzać pacjentów tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
 6. Ze względu na bezpieczeństwo pacjentów zabrania się odwiedzin osobom przejawiającym oznaki infekcji wirusowej/choroby zakaźnej lub osobom będącym pod wpływem alkoholu czy innych substancji psychoaktywnych.
 7. Osoba odwiedzająca zobowiązana jest do przestrzegania zasad reżimu sanitarnego, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami epidemiologicznymi
 8. W czasie odwiedzin na salach intensywnego nadzoru oraz w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii osoba odwiedzająca zobowiązana jest dodatkowo do zakładania fartucha jednorazowego.
 9. Odwiedzających obowiązuje również:
 • kulturalne odnoszenie się do pacjentów i pracowników Szpitala oraz podporządkowanie się do zaleceń i wskazówek personelu medycznego,
 • zakaz siadania na łóżkach szpitalnych,
 • zachowanie czystości i porządku w miejscu w którym przebywają,
 • zakaz manipulowania przy aparaturze i urządzeniach medycznych, elektrycznych oraz grzewczych,
 • nakaz opuszczenia sali chorych podczas obchodów lekarskich oraz innych czynności pielęgnacyjnych wykonywanych przy pacjentach,
 • bezwzględny zakaz wnoszenia i spożywania alkoholu, palenia wyrobów tytoniowych, wnoszenia i zażywania środków psychoaktywnych na terenie Szpitala,
 • szanowanie mienia szpitalnego oraz innych pacjentów,
 • stosowanie się do przepisów BHP i ppoż.
 1. Personel Szpitala ma prawo nakazać opuszczenie Szpitala/Oddziału osobom:
 • naruszającym w sposób rażący obowiązujące w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem zasady odwiedzin,
 • których stan wskazuje na prawdopodobieństwo bycia pod wpływem alkoholu lub innych środków psychoaktywnych.

W przypadku braku reakcji na polecenia personelu Szpitala w związku z naruszeniem przez osobę odwiedzającą zasad odwiedzin, w uzasadnionych przypadkach personel Szpitala może wezwać Policję.