Odwiedziny, informacja o stanie zdrowia - zasady

Zasady odwiedzin pacjentów

1. Odwiedziny chorych w poszczególnych oddziałach ustala się codziennie w godzinach od 1100 – 1900 .

2. Dni i godziny odwiedzin pacjentów podane są do wiadomości w każdym oddziale.

3. Dopuszcza się odwiedziny indywidualne poza wyznaczonymi godzinami, za zgodą lekarza oddziału.

4. Jednego pacjenta mogą odwiedzać jednocześnie dwie osoby, w tym dzieci powyżej 10 roku życia.

5. Odwiedzający jest zobowiązany zachować ciszę i spokój w szpitalu.

6. Odwiedzających obowiązuje zakaz:

1)     manipulowania aparaturą medyczną, urządzeniami, instalacjami elektrycznymi itp.,

2)     wnoszenia na teren szpitala i spożywania napojów alkoholowych oraz przebywania na terenie szpitala w stanie nietrzeźwym,

3)     palenia tytoniu i zażywania środków odurzających,

4)     siadania na łóżkach szpitalnych,

5)     oddalania się z pacjentem poza oddział bez wiedzy lekarza lub pielęgniarki.

7. Odwiedzający mają obowiązek podczas odwiedzin podporządkować się wszelkim zaleceniom i wskazówkom personelu szpitala.

8. Odwiedzanie może być wstrzymane z powodu zagrożenia epidemiologicznego oraz z innych ważnych przyczyn.

Każda decyzja ograniczająca czas i zakres odwiedzin pacjentów zostaje wydana na podstawie decyzji ordynatora oddziału lub lekarza kierującego oddziałem , lub koordynatora oddziału, dyrektora Szpitala lub zastępcy dyrektora , w formie pisemnej i zostaje przekazana personelowi oraz pacjentom i odwiedzającym poprzez ogłoszenie. Decyzja powinna zawierać uzasadnienie podjętej decyzji i termin trwania ograniczeń

Informowanie o stanie zdrowia

1. Każdy pacjent ma prawo do uzyskania pełnej i zrozumiałej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, postępach w wynikach leczenia oraz rokowaniu.

2. Informacja powinna być przekazana pacjentowi w sposób odpowiadający jego zdolnościom zrozumienia przy jak najmniejszym udziale niezrozumiałej terminologii medycznej.

3. Pacjent ma prawo wykazać, kto, jeżeli w ogóle ktokolwiek, ma być informowany o jego stanie zdrowia w jego imieniu.

4. Pacjent ma prawo wskazać osobę lub instytucję, którą zakład opieki zdrowotnej obowiązany jest powiadomić o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia albo w razie jego śmierci.

5. Pacjent ma prawo nie być informowany o stanie swojego zdrowia o ile przedstawi wyraźne takie życzenie   (informację w tym zakresie należy zamieścić w historii choroby).

6. W razie niepomyślnej dla chorego diagnozy, lekarz powinien poinformować chorego o niej z taktem i ostrożnością.

7. Wiadomość o rozpoznaniu i złym rokowaniu może nie zostać choremu przekazana tylko w przypadku, jeżeli   lekarz jest głęboko przekonany, iż jej ujawnienie spowoduje bardzo poważne cierpienie chorego lub inne niekorzystne dla zdrowia następstwa.

8. Jeżeli życzeniem pacjenta jest zapoznanie się z pełną informacją o złym rokowaniu, ma do tego prawo.

9. Pacjent ma prawo za pośrednictwem leczącego go lekarza do wglądu w dokumentację medyczną odnoszącą się do jego osoby, jak również do otrzymania kopii dokumentacji medycznej także za pośrednictwem osoby przez niego upoważnionej.

10. Pacjent ma prawo, aby wszelkie informacje odnoszące się do jego osoby uzyskane w związku z udzielanymi mu świadczeniami zdrowotnymi, w tym sam fakt udzielenia świadczenia i pobytu w szpitalu, pozostały w tajemnicy, chyba że pacjent sam wyrazi zgodę na ujawnienie tajemnicy.

11. W szpitalnym oddziale ratunkowym i izbie przyjęć obowiązkiem lekarza udzielającego świadczenia zdrowotnego jest poinformowanie pacjenta o:

1)     przyczynach konieczności hospitalizacji,

2)     rozpoznaniu wstępnym,

3)     potrzebie wykonania badań dodatkowych.

12. W oddziałach szpitalnych obowiązek informowania o stanie zdrowia pacjenta spoczywa na: ordynatorze danego oddziału lekarzu prowadzącym leczenie pacjenta i lekarzu dyżurnym.

1)        Po ustaleniu rozpoznania informacja obejmuje:

a)     rodzaj schorzenia,

b)     objawy towarzyszące,

c)     cele i możliwości dalszego leczenia.

2)     W momencie wypisu pacjenta, informacja obejmuje:

a)     aktualny stan zdrowia,

b)     zalecenia dotyczące dalszego postępowania w warunkach ambulatoryjnych.