Dokumentacja medyczna

                                                                                                                                                                          

ZASADY UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

      Na podstawie:

 • Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzecznik Praw Pacjenta (Dz.U.2023.1545 t.j.)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania  (t.j. Dz. U.          z 2022 r. poz. 1304 z późn. zm.).
 • Zarządzenie nr 60/2023 Dyrektora Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem z dnia 13.04.2023 w sprawie warunków udostępniania dokumentacji medycznej prowadzonej  w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem.

 Wprowadza się w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem następujący tryb postępowania w zakresie udostępniania dokumentacji medycznej pacjenta.

 1. DOKUMENTACJA MEDYCZNA UDOSTĘPNIANA JEST:
 • pacjentowi, którego dokumentacja dotyczy za okazaniem dowodu osobistego lub paszportu,
 • przedstawicielowi ustawowemu pacjenta za okazaniem odpowiedniego dokumentu,
 • rodzicom, jeżeli dziecko nie ukończyło 18 roku życia, za okazaniem odpowiedniego dokumentu,
 • opiekunowi ustanowionemu przez sąd za okazaniem orzeczenia,
 • osobie pisemnie upoważnionej przez pacjenta za okazaniem dowodu tożsamości.
 1. UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
 • Kopia dokumentacji medycznej wydawana jest wyłącznie na pisemny wniosek osoby lub instytucji uprawnionej do jej otrzymania,
 • kopia dokumentacji medycznej sporządzana i wydawana jest wyłącznie przez pracownika upoważnionego przez Kierownika Działu Statystyki Medycznej,
 • sporządzanie i udostępnianie kopii dokumentacji medycznej następuje w sposób zapewniający zachowanie poufności i ochrony danych osobowych,
 • wydanie kopii dokumentacji medycznej następuje w siedzibie zakładu za pokwitowaniem odbioru lub drogą pocztową w korespondencji służbowej,
 • sporządzenie kolejnej kopii dokumentacji medycznej następuje na koszt wnioskodawcy, zgodnie z poniższym cennikiem opłat.
 1. CENNIK OPŁAT
 • Kopia (ksero) lub wydruk dokumentacji medycznej – 0,49 złotych brutto za jedną stronę,
 • wyciąg lub odpis dokumentacji medycznej – 14,01 złotych brutto za jedną stronę,
 • udostępnienie dokumentacji medycznej na informatycznym nośniku danych – 2,80 złotych brutto za jeden nośnik elektroniczny.
 1. SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ
 • Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej przyjmowane są w Dziale Statystyki Medycznej – budynek C – parter, pokój nr 12:

                    od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:30.

 • Wnioski przyjmowane są również telefonicznie pod numerem 86 477 55 25

                    od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:00.

 • Dokumentacja medyczna wydawana jest w Dziale Statystyki Medycznej

                     od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-14:30.

 • Opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej i/lub jej przesłanie dokonuje się w Kasie Szpitala - budynek C, pierwsze piętro.

 

 

Wysokie Mazowieckie, dnia 12.09.2023 rok