Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że w dniu 12.08.2019r odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu nr POIS.09.01.00-00-0326/18 „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem” zrealizowanego w ramach działania 9.1 Infrastruktura Ratownictwa Medycznego Oś priorytetowa IX Wzmocnienie Strategicznej Infrastruktury Ochrony Zdrowia

Całkowita wartość projektu wyniosła 458 750,00 zł, z czego maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 458 750,00 PLN.

Całkowita kwota dofinansowania ze środków UE w ramach umowy POIS.09.01.00-00-0326/18 wyniosła: 389.937,50 zł. Pozostała część wydatków została poniesiona ze środków własnych Szpitala .

W wyniku realizacji projektu zrealizowano następujące cele :

  • podniesienie poziomu infrastruktury sprzętowej szpitalnego oddziału ratunkowego co przełoży się na poprawę bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa w przypadku stanu zagrożenia życia i zdrowia.
  • zwiększenie dostępności obywateli powiatu wysokomazowieckiego i przebywających na jego terenie innych obywateli kraju do wysokiej jakości świadczeń medycznych w ramach nowopowstałego SOR i lądowiska medycznego, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ,
  • ograniczenie regionalnych dysproporcji w infrastrukturze zdrowotnej,

Dzięki realizacji projektu Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem dysponuje niezbędnym do świadczenia wysokiej jakości usług sprzętem medycznym :

Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem informuje, iż w ramach działania 9.1 Infrastruktura Ratownictwa Medycznego Oś priorytetowa IX Wzmocnienie Strategicznej Infrastruktury Ochrony Zdrowia 12.06.2017r zawarta została umowa o dofinansowanie na realizację projektu nr POIS.09.01.00-00-0326/18 „Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem”

Przedmiotem projektu są:

Działania w projekcie

Nazwa zadania

Opis działania

Szacunkowa wartość całkowita zadania [PLN]

Zakup aparatury medycznej

Zakup niezbędnego wyposażenia medycznego dla SOR zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.

363 000,00

Zarzadzanie projektem

Koszty związane z zarządzaniem i rozliczeniem projektu.

90 750,00

Działania informacyjno-promocyjne

Promocja projektu.

5 000,00

 

Ponadto informujemy, że Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko, w trosce o przejrzystość realizacji Programu stworzyła narzędzie do zgłaszania wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Przekazywane sygnały o nieprawidłowościach pozwolą na wprowadzenie odpowiednich środków zaradczych oraz przyczynią się do zapewnienia najwyższych standardów realizacji projektów.

W celu zgłoszenia nieprawidłowości należy: skorzystać z formularza lub wysłać wiadomość na adres e-mail: naduzycia.POIS@mir.gov.pl.