Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy/ratowników medycznych

Dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

 Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarki/pielęgniarzy/ratowników medycznych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Blokiem Operacyjnym, wg potrzeb oraz zgodnie z harmonogramem

 

  1. Zainteresowani mogą zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, regulaminem konkursu ofert i wzorami umów oraz pobrać obowiązujący formularz oferty w Dziale Organizacji i Jakości - pokój nr 215 w godzinach 8.30 – 14.00.
  2. Oferty należy składać w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Szpitalna 5, sekretariat Szpitala pok. 102, w terminie do dnia 18.04.2023 r. do godz. 10:00 lub nadać w formie przesyłki pocztowej, o terminie wpływu oferty decyduje data wpływu do Sekretariatu Szpitala.
  3. Oferty składa się w zamkniętej kopercie z opisem: „Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych”, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu.
  4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.04.2023 r. o godz. 10:30 w siedzibie Szpitala Ogólnego
    w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Szpitalna 5, budynek administracji, (pokój nr 220).
  5. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
  6. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem (szpitalwysmaz.pl), nie później niż w terminie związania ofertą.
  7. Zawarcie umów z wybranymi oferentami nastąpi w terminie do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
  8. Zastrzega się prawo do unieważnienia konkursu ofert w całości lub w części, do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.