Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem poprzez remont i doposażenie jednostek szpitala w ramach RPOWP na lata 2014-2020

W dniu 25 czerwca 2019 roku Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem zakończył realizację Umowy nr UDA-RPPD.08.04.01-20-0041/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem poprzez remont i doposażenie jednostek szpitala” w ramach RPOWP na lata 2014-2020 ;Osi priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej ;Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna ;Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Całkowita wartość projektu wynosi 4 061 329,88 PLN , z czego dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to kwota - 3 399 757 ,90 PLN , a wkład własny – 661 571,98 PLN

Zakres rzeczowy realizacji projektu obejmował  następujące zadania :

Zadanie 1: Doposażenie oddziału wewnętrznego w niezbędny sprzęt i infrastrukturę

                 z zakresu chorób układu oddechowego / poradni gruźlicy chorób płuc

 

Zadanie 2: Doposażenie oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej

 

Zadanie 3: Doposażenie poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej

 

Zadanie 4: Doposażenie pracowni rehabilitacji z dzienny ośrodkiem rehabilitacji

 

Zadanie 5: remont i adaptacja pracowni rehabilitacji wraz z utworzeniem

                 dziennego   ośrodka rehabilitacji ,

Wszystkie wyżej wymienione zadania dotyczą interwencji w zakresie jakości i standaryzacji oferowanych przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem świadczeń medycznych z zakresu chorób układu kostno-stawowo- mięśniowego oraz chorób układu oddechowego .

Zrealizowany projekt jest kompleksowym rozwiązaniem pozwalającym na realizację celu , jakim jest poprawa jakości i dostępności do usług medycznych oferowanych przez naszą jednostkę .

W dniu 13 lipca 2018 roku Dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokie Mazowieckiem podpisał Umowę nr UDA-RPPD.08.04.01-20-0041/18-00 o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych dla Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem poprzez remont i doposażenie jednostek szpitala  w ramach RPOWP na lata 2014-2020”; Osi priorytetowej VIII Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej; Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna; Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 007 932,03 PLN, z czego dofinansowanie ze środków UE wynosi - 3 399 999,95 PLN, a wkład własny – 607 932,08 PLN.

Zakończenie realizacji projektu nastąpi 30 czerwca 2019 roku.

Zakres rzeczowy realizacji projektu obejmuje następujące zadania:

Zadanie 1: Doposażenie oddziału wewnętrznego w niezbędny sprzęt i infrastrukturę z zakresu chorób układu oddechowego / poradni gruźlicy chorób płuc.

 

Zadanie 2: Doposażenie oddziału chirurgii urazowo-ortopedycznej.

 

Zadanie 3: Doposażenie poradni chirurgii urazowo-ortopedycznej.

 

Zadanie 4: Doposażenie Pracowni Rehabilitacyjnej z Ośrodkiem Dziennej Rehabilitacji.

 

Zadanie 5: Remont i adaptacja Pracowni Rehabilitacyjnej wraz z utworzeniem Ośrodka Dziennej Rehabilitacji.

 

Wszystkie wyżej wymienione zadania dotyczą interwencji w zakresie jakości i standaryzacji oferowanych przez Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem świadczeń medycznych z zakresu chorób układu kostno-stawowo-mięśniowego oraz chorób układu oddechowego.

Realizowany projekt jest kompleksowym rozwiązaniem pozwalającym na realizację celu, jakim jest poprawa jakości i dostępności do usług medycznych .