Gabinet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej

POZ Szpitala Ogólnego świadczy opiekę medyczną dla dorosłych i dzieci.

Zapewniamy profesjonalną opiekę doświadczonej kadry medycznej od

poniedziałku do piątku od 08.00 do 18.00, bez kolejek .

 

W naszych gabinetach przyjmują   lekarze specjaliści medycyny

rodzinnejpediatrzy oraz internista

 

W przychodni obowiązuje rejestracja pacjentów.

Aby za­re­je­stro­wać się w na­szej pla­có­wce należy za­dzwo­nić (tel.

86 47 75 450) . Re­je­stra­cja może być do­ko­nana także przez osobę

trze­cią, np. przez opie­kuna osoby rejestrowanej.

W trak­cie re­je­stra­cji we­ry­fi­ku­jemy pa­cjen­tów w sys­te­mie

eWUŚ.

 

 

Świadczenia zdrowotne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej obejmują:

 

1. badania, porady lekarskie i teleporady .

2. diagnostykę w zakresie ustalonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia

(badania laboratoryjne, RTG, USG )

3. skierowanie na leczenie do poradni specjalistycznych, do szpitala i

sanatorium

4. szczepienia obowiązkowe

5. bilanse zdrowia

6. zabiegi pielęgniarskie (m.in. iniekcje, badanie ekg, pomiary

ciśnienia tętniczego)

7. opiekę pielęgniarki środowiskowej i opiekę położnej środowiskowej

8. promocję zdrowia i działalność profilaktyczną, porady lekarskie

dotyczące szczepień zalecanych dla dzieci i dorosłych

9. transport sanitarny POZ w nagłych przypadkach- decyzję podejmuje

lekarz

10. Wi­zyty do­mowe (wraz z opieką pielęgniarki i położnej)- wszyscy

nasi pa­cjenci mają za­pew­nioną opiekę w na­szej przy­chod­ni, a w

sy­tu­acjach uza­sad­nio­nych także u sie­bie w domu. Do­ty­czy to

rów­nież opieki pie­lę­gniarki oraz położnej.

7. Płatne wizyty - za wizyty które nie zostaną przeprowadzone w ramach

kontraktu z NFZ płatności można dokonać w kasie szpitala.

 

W POZ Szpitala Ogólnego działa punkt szczepień i gabinet zabiegowy w

których można wykonać:

 

1. szczepienia nieobowiązkowe dla dzieci

2. badania laboratoryjne ( wyniki są dostępne zwykle tego samego dnia)

3. obowiązkowe szczepienia ochronne określone w kalendarzu szczepień,

refundowane przez NFZ wraz z kwalifikacja lekarską do szczepienia

4. szczepienia dla dorosłych

5. demonstracje - jak prawidłowo wykonać pomiar ciśnienia tętniczego,

pomiar glukozy , samobadanie piersi ( dostępne fantomy)

Lekarze pracujący w Gabinecie:

  • Lek. med. Nina Trajgiel;
  • Lek. med. Joanna Krycka;
  • Lek. med. Joanna L. Słowikowska;
  • Lek. med. Anna Plona;
  • Lek. med. Marta Gołaszewska;
  • Lek. med. Dominika Dakowicz.