Podstawowa opieka zdrowotna

Każdy ubezpieczony a także  uprawniony do świadczeń zdrowotnych  ma prawo wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, położnej  i pielęgniarki. Wyboru takiego dokonuje się poprzez złożenie "deklaracji wyboru" (druki deklaracji dostępne są w puncie rejestracji POZ).

UWAGA!

W przypadku, gdy deklaracja  dotyczy dzieci do ukończenia 3 miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL, wpisuje się nr PESEL rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego. Po nadaniu dziecku numeru PESEL i dostarczeniu tego numeru do przychodni, jest on dopisywany na deklaracji.

Od dnia złożenia deklaracji wyboru  osoba ubezpieczona (uprawniona) ma prawo do pełnego zakresu świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej gwarantowanych określonymi przepisami i umową pomiędzy świadczeniodawcą a Funduszem.


WAŻNE:

 • zmiana lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ przysługuje bezpłatnie osobie ubezpieczonej nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent wnosi na konto Narodowego Funduszu Zdrowia opłatę w wysokości 80 zł (opłata nie dotyczy wyborów w sytuacji spowodowanej zmianą miejsca zamieszkania pacjenta, sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń przez wybranego świadczeniodawcę oraz innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy),
 • zmiany dokonuje się poprzez wypełnienie u nowo wybranego lekarza/ pielęgniarki/ położnej POZ druku deklaracji i pacjent nie ma obowiązku powiadamiania poprzedniego świadczeniodawcy o tej zmianie,

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) wykonywane są od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 - 18.00, z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w miejscu wykonywania praktyki oraz poprzez świadczenie wizyt domowych.


WAŻNE:

 • pacjent może rejestrować się do lekarza POZ osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.

telefon do rejestracji 86 4775450

 

Podstawowa opieka zdrowotna jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającą wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń zamieszkałym/przebywającym na terytorium Polski kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych, a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej). 

 

ZASADY UDZIELANIA TELEPORAD

 1. Teleporady w POZ realizowane są poprzez połączenie telefoniczne.

 2. Zapisy odbywają się w godzinach pracy POZ tj. 8.00-18.00 od poniedziałku do piątku pod numerem telefonu 86 4775450

 3. Termin teleporady wraz ze szczegółami (dzień, godzina, lekarz/pielęgniarka/położna) przekazywany jest pacjentowi podczas zapisu.

 4. Pracownik medyczny podejmuje 3 próby uzyskania połączenia telefonicznego z pacjentem , w odstępach nie krótszych niż 5 min. Brak uzyskania połączenia po trzeciej próbie skutkuje anulowaniem wizyty.

 5. Jeżeli charakter aktualnego problemu zdrowotnego uniemożliwi udzielenie świadczenia zdrowotnego w formie teleporady, wówczas osoba udzielająca teleporady, na podstawie badania podmiotowego i po analizie dostępnej dokumentacji medycznej pacjenta, także dokumentacji udostępnionej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, poinformuje pacjenta lub opiekuna ustawowego o konieczności udzielenia świadczenia zdrowotnego w bezpośrednim kontakcie z pacjentem.

 6. Pacjent ma prawo do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.

 7. Teleporady przeprowadzane są w warunkach gwarantujących poufność, zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych do informacji przekazywanych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności w związku z udzieleniem teleporady.

 8. W przypadku przekazywania informacji dotyczącej stanu zdrowia pacjenta, w tym cyfrowego odwzorowania dokumentacji medycznej, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych, stosowane są techniczno-organizacyjne rozwiązania służące zapewnieniu transmisji dokumentów elektronicznych w postaci graficznej i tekstowej, w sposób zapewniający ich integralność oraz ochronę przed nieuprawnionym wykorzystaniem, przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utraceniem, zmodyfikowaniem, nieuprawnionym ujawnieniem lub nieuprawnionym dostępem.

E-SKIEROWANIE

E-skierowanie można zrealizować na podstawie czterocyfrowego kodu, otrzymanego e-mailem lub SMS-em, w zależności od tego, jak skonfigorowane zostało Konto Pacjenta. Można otrzymać również wydruk informacyjny, wówczas można zapisać się do specjalisty również w placówce, która nie obsługuje jeszcze e-skierowania.

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie

E-RECEPTA

E-recepta to elektroniczny dokument, który zastępuje tradycyjną, papierową receptę. E-receptę można zrealizować na podstawie czterocyfrowego kodu, otrzymanego e-mailem lub SMS-em, w zależności od tego, jak skonfigorowane zostało Konto Pacjenta. Można otrzymać również wydruk informacyjny.

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta

E-ZLECENIA

W związku z epidemią koronawirusa lekarz (lub inna osoba uprawniona) może wystawić zlecenie na wyrób medyczny w ramach teleporady. Pacjent otrzymuje tylko numer zlecenia, który wraz z numerem PESEL umożliwia zakup potrzebnego wyrobu medycznego w sklepie medycznym lub w aptece, które mają umowę z NFZ.

https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/zlecenia-na-wyroby-medyczne 

 

Badania diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej wykonywane są w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym oraz Pracowni Diagnostyki Obrazowej Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckiem.