Podstawowa opieka zdrowotna

Każdy ubezpieczony a także  uprawniony do świadczeń zdrowotnych  ma prawo wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, położnej  i pielęgniarki. Wyboru takiego dokonuje się poprzez złożenie "deklaracji wyboru" (druki deklaracji dostępne są w puncie rejestracji POZ).

UWAGA!

W przypadku, gdy deklaracja  dotyczy dzieci do ukończenia 3 miesiąca życia, które nie posiadają numeru PESEL, wpisuje się nr PESEL rodzica, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego. Po nadaniu dziecku numeru PESEL i dostarczeniu tego numeru do przychodni, jest on dopisywany na deklaracji.

Od dnia złożenia deklaracji wyboru  osoba ubezpieczona (uprawniona) ma prawo do pełnego zakresu świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej gwarantowanych określonymi przepisami i umową pomiędzy świadczeniodawcą a Funduszem.


WAŻNE:

  • zmiana lekarza POZ, pielęgniarki POZ i położnej POZ przysługuje bezpłatnie osobie ubezpieczonej nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym. W przypadku każdej kolejnej zmiany pacjent wnosi na konto Narodowego Funduszu Zdrowia opłatę w wysokości 80 zł (opłata nie dotyczy wyborów w sytuacji spowodowanej zmianą miejsca zamieszkania pacjenta, sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń przez wybranego świadczeniodawcę oraz innych przyczyn powstałych po stronie świadczeniodawcy),
  • zmiany dokonuje się poprzez wypełnienie u nowo wybranego lekarza/ pielęgniarki/ położnej POZ druku deklaracji i pacjent nie ma obowiązku powiadamiania poprzedniego świadczeniodawcy o tej zmianie,

Świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) wykonywane są od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 - 18.00, z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy, w miejscu wykonywania praktyki oraz poprzez świadczenie wizyt domowych.


WAŻNE:

  • pacjent może rejestrować się do lekarza POZ osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich.

telefon do rejestracji 86 4775450

Podstawowa opieka zdrowotna jest częścią systemu opieki zdrowotnej, zapewniającą wszystkim osobom uprawnionym do świadczeń zamieszkałym/przebywającym na terytorium Polski kompleksowe i skoordynowane świadczenia opieki zdrowotnej w miejscu zamieszkania. Świadczenia udzielane są w warunkach ambulatoryjnych, a w przypadkach uzasadnionych medycznie, także w domu pacjenta (również w domu pomocy społecznej).