Przetwarzanie danych osobowych

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PACJENTÓW SZPITALA OGÓLNEGO W WYSOKIEM MAZOWIECKIEM

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szpital Ogólny w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Szpitalna 5, 18-200 Wysokie Mazowieckie
  2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Szpitalu Ogólnym w Wysokiem Mazowieckiem możliwy jest pod adresem e-mail:

a.staskiewicz@szpitalwysmaz.pl

  1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług medycznych - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. d) RODO, Art. 9 ust. 2 lit. g) i h) RODO, Art. 6 ust. 1 lit. c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. h,  ust. 3 i 4 Ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku z Art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz Art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
  2. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres nie dłuższy niż 30 lat,  licząc  od  końca  roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu, zgodnie z art.  29  ust.  1  ustawy  z 6  listopada  2008  r.  o  prawach  pacjenta  i  Rzeczniku Praw  Pacjenta  (Dz.U.  z  2017  r.  poz.  1318).
  4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania.
  5. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  6. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.